Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Zgłaszanie biwaków

Zgłaszanie biwaków

Zgodnie z instrukcją tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego:

  • Za Biwak rozumie się organizowaną przez jednostki formę pracy z nocowaniem uczestników poza domem, pod warunkiem, że nie jest organizowana w ramach HALiZ (obóz/zimowisko).
  • Biwaki stanowią element śródrocznej pracy jednostek i muszą być ujęte w programie pracy jednostki.
  • Biwak musi być zatwierdzony przez komendanta hufca.
  • Program biwaku zagranicznego musi zostać zaakceptowany przez pełnomocnika komendanta chorągwi ds. współpracy zagranicznej bądź osobę przez niego upoważnioną.
  • Wpłaty uczestników biwaku zbierane są w formie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej.

ZASADY ZATWIERDZANIA BIWAKÓW

Biwak zgłaszamy do10 dni przed rozpoczęciem biwaku przez formularz. Po zgłoszeniu zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub informację o odmowie przyjęcia zgłoszenia z krótkim uzasadnieniem.

Na minimum 3 dni przed rozpoczęciem biwaku należy przesłać:

  • Listę uczestników z numerami legitymacji członkowskiej,
  • Plan finansowy wg wzoru wyeksportowany do formatu PDF lub skan

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów komendant biwaku oraz zgłaszający otrzymują informację zwrotną z potwierdzeniem zatwierdzenia biwaku lub konieczności wyjaśnienia wątpliwości i dokonania ewentualnych poprawek.

We wszelkich sprawach związanych z biwakami proszę się kontaktować z Robertem Pasymowskim.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

PLAN FINANSOWY: [PDF] [DOC]

Zatwierdzaniem biwaków zajmuje się Robert Pasymowski, tel. 506-834-233,