Strona Główna Działalność Jednostki Dokumenty Kontakt

Podstwowe informacje o biwakach

Za Biwak rozumie się organizowaną przez jednostki formę pracy z nocowaniem uczestników poza domem, pod warunkiem, że nie jest organizowana w ramach HALiZ (obóz/zimowisko).

Biwaki stanowią element śródrocznej pracy jednostek i muszą być ujęte w programie pracy jednostki. Nie dopuszcza się organizowania biwaków nie ujętych w planie pracy jednostki.

Program biwaku zagranicznego musi zostać zaakceptowany przez pełnomocnika komendanta chorągwi ds. współpracy zagranicznej bądź osobę przez niego upoważnioną.

O szczegółach realizacji biwaku informuje się Komendanta Hufca.

Wpłaty uczestników biwaku zbierane są w formie wpłaty dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na konto jednostki oranizującej biwak.

Zasady zatwierdzania biwaków

O szczegółach realizacji biwaku informujemy do 10 dni przed rozpoczęciem biwaku przez formularz. Po przesłaniu formularza wysyłający otrzymuje potwierdzenie wpływu formularza lub informację o przyczynie odrzucenia formularza z krótkim uzasadnieniem.

Formularz biwaku online

Na minimum 3 dni przed rozpoczęciem biwaku należy przesłać:

Plan finansowy biwaku do pobrania: [Wersja PDF] [Wersja DOC]

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów komendant biwaku oraz osoba wysyłająca formularz otrzymują informację zwrotną z brakiem uwag do planowanego biwaku lub z uwagami, z którymi o obowiązany jest się zapoznać.

Biwakami zajmuje się phm. Robert Pasymowski. Prosimy o kontakt z nim we wszelkich sprawach związanych z biwakami.